• Connect With Us
Patients & Visitors

Language Interpretive Services

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551) 번으로 전화해 주십시오.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-703-558-5577 (TTY:1-703-558-5551)。

- 703) رقم هاتف الصم والبكم: 1 -558-5577- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1
703-558-5551.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

1-703-558-5577 (TTY: 1-703- توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با - 558
5551 تماس بگیريد.)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ1-703-558-5577 (መስማት ለተሳናቸው: 1-703-558-5551).

1-703-558-5577 (TTY: خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کريں - 1
703-558-5551).

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-703-558-5577 (ATS: 1-703-558-5551).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-703-558-5577 (телетайп: 1-703-558-5551).

ध्यान दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुत में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551) पर कॉल करें।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer:1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১-703-558-5577 (TTY: ১-703-558-5551)।

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551)

Ige nti: Oburuna asuIbo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yino. E pe ero ibanisoroyi 1-703-558-5577 (TTY: 1-703-558-5551).

Download PDF 

Share:
Interpretive Services & Auxiliary Aids

Virginia Hospital Center provides support services and auxiliary aids for effective and clear communication
24 hours a day.

Let us know if you need assistance with communication due to hearing, vision, and or speech impairment, or if you wish to communicate with your providers in a language other than English.

Read more

1701 N. George Mason Drive | Arlington, VA 22205-3698 | tel 703.558.5000
© 2020 Virginia Hospital Center All rights reserved